Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE


 

Nadleśnictwo Rudnik bierze obecnie udział w projekcie pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

 

W ramach projektu tj. „działania z zakresu małej retencji",  Nadleśnictwo Rudnik realizuje działania:

  1. Budowa lub modernizacja zbiorników – budowa 2 zbiorników o pojemności maksymalnej 13140 m3
  2. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – na powierzchni ok. 2,30 ha

 

W ramach projektu tj. działania  „przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej",  Nadleśnictwo realizuje podziałania:

  1. Zabezpieczenie infrastruktury leśnej – przebudowa 3 przepustów na kanale „Niedźwiedź"

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE.

Nasze nadleśnictwo brało udział w projekcie pn. "Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Celem projektu była retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Kolejny zrealizowany wspólnie z Nadleśnictwami Kolbuszowa, Nowa Dęba, Głogów, Mielec, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej projekt to "Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze NATURA 2000 w Puszczy Sandomierskiej".

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych.

 

Cel projektu

Celem projektu była retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych
przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu
rozwoju krajobrazu naturalnego.
Projekt objął ekosystemy nizinne całego kraju, uczestniczyło w nim 179 nadleśnictw z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Zrealizowano 3 644 obiekty retencjonujące 42,77 mln m3 w skali kraju. Każde z zadań to zbiór obiektów realizowanych dla polepszenia warunków wilgotnościowych na danym terenie, pomiędzy którymi występują zależności funkcjonalno–przestrzenne (najczęściej w obrębie małych zlewni rzek trzeciego rzędu).


W projekcie przyjęto, że duże możliwości retencjonowania wód stwarza szczególnie przebudowa
istniejących systemów melioracyjnych w kierunku hamowania odpływu wody – naprawa dawnych błędów, polegających na nadmiernym odwadnianiu. Działania powodujące opóźnianie i ograniczenie odpływu, np. poprzez spiętrzenie wody w rowach, podpiętrzanie jej w jeziorkach, oczkach wodnych i podobnych obniżeniach terenu, z których woda jest odprowadzana rowami, przynoszą poprawę struktury bilansu wodnego i zwiększenie różnorodności biologicznej.

Wśród licznych funkcji, jakie mogą pełnić małe zbiorniki wodne oraz piętrzenia na ciekach można wymienić:
− zapobieganie suszy,
− funkcje przeciwpowodziowe, poprzez zatrzymanie nadmiaru wód opadowych na terenach
leśnych, spłaszczanie fali powodziowej w niższych partiach zlewni,
− odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł,
− podtrzymywanie poziomu wód gruntowych,
− podtrzymywanie podziemnego zasilania źródlisk,
− utrzymanie i powstawanie ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub okresowo związanej
z wodą,
− oczyszczanie wody,
− ograniczenie erozji,
− wodopoje dla dzikich zwierząt