Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 62 lata, a przeciętna zasobność wynosi 267 m sześc./ha.

 Udział siedlisk leśnych

80 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
19 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny
 

Udział gatunków lasotwórczych

84 proc. – sosna, modrzew, świerk
5 proc. –  jodła
4 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
3 proc. – brzoza
3 proc. – olcha
1 proc. - buk
 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
 
11 proc. – I klasa
14 proc. – II klasa
19 proc. – III klasa
25 proc. – IV klasa
23 proc. – V klasa
8 proc. – VI klasa i starsze
 
Grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Rudnik według stanu na 31.12.2019 r.:
 

Powierzchnia

ogółem

(ha)

Powierzchnia lasów

(ha)

Zadrzewienia

(ha)

Użytki

Rolne

(ha)

Nieużytki

(ha)

Ogółem

(ha)

W tym gruntów

Zalesionych

(ha)

Związanych z gospodarką leśną

(ha)

Grunty niezalesione/ w tym do odnowienia

(ha)

16 057,15

15 791,79

15 017,08

463,57

310,78/261,17

0,36

252,14

3,86