Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie” z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.

Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim.

W 354 obwodach łowieckich o powierzchni ok. 2600 tys. ha (w tym powierzchnia gruntów leśnych ok. 700 tys. ha) gospodarkę łowiecką prowadzi Polski Związek Łowiecki (344 obwodach wydzierżawionych i 1 OHZ-PZŁ) oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  (w 9 wyłączonych obwodach łowieckich).

Zadania z gospodarki łowieckiej wykonywane są w obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie i zarządzane przez nadleśnictwa na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Polski Związek Łowiecki w oparciu o zadania rocznych planów łowieckich oraz wskaźniki wieloletniego planu łowieckiego opracowanego na 10 lat dla 8 Rejonów Hodowlanych.

Utworzonych jest 8 Rejonów Hodowlanych, które przez zbliżone warunki środowiskowe na terenie kilku sąsiadujących ze sobą nadleśnictw i parków narodowych: Roztoczańskiego i Poleskiego, stwarzają możliwości do racjonalnego gospodarowania bytującymi tam populacjami zwierząt łownych.

Rejony Hodowlane:

 1. Chełmski,
 2. Lasów Janowskich,
 3. Lubelski,
 4. Podlasia,
 5. Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego,
 6. Puławsko – Lubartowski,
 7. Puszczy Sandomierskiej,
 8. Roztocza i Puszczy Solskiej.

Wyłączone z dzierżawy obwody łowieckie tworzą 9 Ośrodków Hodowli Zwierzyny  Lasów Państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwa:

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Rudnik prowadzona jest w Ośrodku Hodowli Zwierzyny nr 21 pk. Powierzchnia obwodu to 40 309 ha, z czego 47,1% stanowią lasy, decydujące o zaliczeniu go do obwodów leśnych. Gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej prowadzone jest w oparciu o Roczny Plan  Łowiecki wynikający z Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. celem OHZ-LP jest:

 • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,
 • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
 • hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Oprócz realizacji ww. celów, w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych wykonywane są polowania stanowiące atrakcję dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

Turystyka myśliwska organizowana jest przez własne Biuro „Roztocze" z wykorzystaniem atrakcyjnych łowisk w naszych Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych oraz istniejącej tam bazy noclegowej w wygodnych kwaterach myśliwskich z tradycyjną polską kuchnią.

W trakcie polowania gościom naszych łowisk towarzyszą pracownicy personelu łowieckiego wyspecjalizowani w zakresie wykonywania polowania oraz przestrzegający tradycje łowieckie.

W wolnej chwili myśliwi korzystają z wielu form turystyki, poznając bogate walory przyrodnicze i historyczne naszego regionu.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Lublinie działa również utworzony w 2003 roku Zespół Sygnalistów Myśliwskich. Uczestniczy on w koncertach, uroczystych oprawach polowań i wielu innych uroczystościach dających możliwość prezentacji muzyki myśliwskiej.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 776) szkody w uprawach i płodach rolnych należy zgłaszać na wzorze wniosku dostępnym w załączniku nr 1. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie dotyczące tytułu prawnego uprawy/ płodu rolnego - załączniki nr 2 lub 3.