Asset Publisher Asset Publisher

HISTORIA

Nadleśnictwo Rudnik z obrębami: Nisko, Rudnik wg obecnych granic i wg obecnego stanu posiadania utworzone zostało w roku 1980 na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora LP z dnia 11.04.1980 r. i zarządzenia Dyrektora OZLP w Lublinie z dnia 19.11.1980r.

Nadleśnictwo Rudnik w obecnym zasięgu terytorialnym powstało z trzech nadleśnictw: Nisko, Rudnik, Ulanów, które były niezależnymi jednostkami. Zostały one połączone w 1973 roku tworząc nowe Nadleśnictwo Rudnik z 3 obrębami: Nisko, Rudnik, Ulanów.W roku 1978 wg stanu na 1 stycznia w dostosowaniu do nowego podziału administracyjnego kraju nastąpiły przesunięcia powierzchni. Natomiast wg stanu na 1.01.1981 r. przeorganizowano N-ctwo Rudnik na podstawie wyżej wymienionych zarządzeń. Do obrębu Nisko zostały włączone grunty z rozwiązanego obrębu Morgi o powierzchni 556 ha. Z obrębu Rudnik część gruntów przekazano do Nadleśnictwa Leżajsk oraz przyłączono 1808 ha z obrębu Ulanów, którego pozostałą część powierzchni (4914 ha) została włączona do Nadleśnictwa Rozwadów tworząc obręb Pysznica.

 

Nadleśnictwo Nisko utworzone zostało 1946 r. głównie z lasów Majątku Nisko własności Gerharda Franke, upaństwowionego na podstawie dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 roku.

Gospodarka leśna lasów Majątku Nisko prowadzona była na podstawie planu urządzenia lasu. Ostatni plan opracowano w 1935 roku na okres od 1935/36 do 1994/45 r. Z lasów utworzono gospodarstwa: sosnowe i gospodarstwo sosnowo-jodłowe o 100-letniej kolei rębu z etatem masowym około 8000 m³ grubizny w obydwu gospodarstwach. Realizacja planu obejmuje okres II wojny światowej. W okresie wojny użytkowanie lasu prowadzone było pod kątem potrzeb - nie przestrzegając zasad planowej gospodarki. W okresie tym, wg szacunków, pozyskano około 233600 m³ użytków rębnych i międzyrębnych, przekraczając 29 krotnie planowany etat. Zalesienia wykonano ogółem na powierzchni 560 ha, z czego w okresie wojny 193 ha. Stan upraw do 5 lat został oceniony następująco: stan dobry 71%, stan niezadowalający 6%, uprawy przepadłe 23%.

Lasy Majątku Nisko w czasie okupacji administrowane były przez wojskowe władze lotnicze „Luftforstamtu" i wchodziły w skład poligonu lotniczego o charakterze ochronnym.

Lasy Majątku Nisko były obciążone serwitutami. Z lasów położonych w gminie katastralnej Nowosielec (teren leśnictwa Jeżowe i część leśnictwa Zatyki) należało wydać rocznie 240 mp drewna opałowego dla Probostwa rzym-kat. w Jeżowym i 40 mp dla szpitala ubogich w Jeżowym oraz pobór drewna „pro foco et usu domestico"(do użytku domowego i ognia) Konwentowi Zakonu Kaznodziejskiego w Dzikowie.