Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

WYNIKI MONITORINGU GOSPODARKI LEŚNEJ W 2018 R. WEDŁUG STANU NA 31.12.2018 R.

 

a)    Zapas grubizny brutto (tys. m3) – 4 106,18

b)    powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 171,01

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha):

 

                    

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

(ha)

Sosna

12 566,49

Świerk

92,91

Modrzew

43,10

Jodła

602,15

Buk

201,72

Dąb

538,95

Brzoza

602,49

Olsza

564,79

Osika

2,18

Jesion

37,11

Powierzchnia lasów wg klas wieku

(ha)

I kl.

2087,36

II kl.

1750,53

III kl.

2516,26

IV kl.

3490,25

V kl.

3348,82

VI kl.

652,59

VII kl. i starsze

256,39

KO, KDO, BP

957,55

 

 

 

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

       - nasion (w kg) - 2 006,21

       - zwierzyny (w szt.) - 1 100

       - stroiszu (w mp) - 9,25

       - choinek (w szt.) - 359

e) produkcja sadzonek (w tys. szt.) - 3 440,5

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha) - 134,66

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 1 200

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków (w szt.) – 5

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha).

- obszary chronione w rezerwatach (ha)- 0

- obszary chronione w parkach krajobrazowych (ha) – 0

- ostoje zagrożonych i ginących gatunków (ha) –244,20

- kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (ha) –5022,39

- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ha) – 37,18

- ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ha) –575,17

- lasy wodochronne (ha) – 4 273,72

- lasy glebochronne (ha) –0

- lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności (ha) - 2,26

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej (w tys. zł) – 17 885

k) pozyskanie drewna ogółem (w tys. m3) – 86,05

l)  wielkość zatrudnienia ogółem  -   61 etatów