Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia publiczne

NAZWA PRZETARGU: Przebudowa drogi leśnej "Graniczna" (dojazd pożarowy nr 21) o nr inw.: 220/1488 przebiegającej przez teren Leśnictwa Kopki w oddz. 218, 202, 203 i część oddz. 189 położonego na terenie Leś. Groble.

Termin składania ofert: ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 26.07.2021 r., godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2021 r. o godz. 13:00 (budynek- Kwatera myśliwska, ul. Rzeszowska 153, 37-420 Rudnik nad Sanem.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi wewnątrzzakładowej w Nadleśnictwie Rudnik nad Sanem w leśnictwach Groble i Kopki. Droga pełni funkcję dojazdu pożarowego oraz obsługuje ruch pojazdów związany z gospodarką leśną oraz turystyką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: przedmiar robót, dokumentacja projektowo-techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SWZ.