Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE

Dyrektor RDLP w Lublinie zawiadamia o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Rozwadów, Rudnik sporządzonego na lata 2022- 2031

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, ((Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.);

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych [RDLP] w Lublinie

 

 ZAWIADAMIA

 

 o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Rozwadów, Rudnik, sporządzonego na lata 2022 – 2031 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko

do konsultacji społecznych.

 

Wskazane obszary nadleśnictw w położone są w województwie podkarpackim.

Jednocześnie informuje się, że z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dni robocze w godz. 1000 – 14 00 w siedzibie nadleśnictw:

  • Rozwadów, ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola,
  • Rudnik, ul. Rzeszowska 153, 37-420 Rudnik nad Sanem,

lub na stronie BIP RDLP w Lublinie w zakładce „Co robimy/Plan urządzenia lasu”

 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu dla ww. nadleśnictw w terminie od dnia 17 stycznia 2022 roku przez okres 21 dni w tomie zatytułowanym „Materiały dotyczące konsultowania projektu planu urządzenia lasu na lata 2022-2031”, na adres RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin] lub elektronicznie na adres: rdlp@lublin.lasy.gov.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia [decyduje data wpływu].